zu Registrierung der Ehe in Thailand de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


แจ้งการสมรสกับชาวเยอรมันที่ประเทศไทย การเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน

การแจ้งการสมรสที่ประเทศไทย

คุณได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มีความประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสชาวเยอรมัน พร้อมกับต้องการอัพเดตเอกสารส่วนตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง/พาสสปอร์ตเล่มใหม่

ก่อนที่คุณจะยื่นขอเปลี่ยนนามสกุล ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง/พาสสปอร์ตเล่มใหม่ คุณจำเป็นต้องนำการสมรสที่ประเทศเยอรมนีมาแจ้งที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ประเทศไทยให้เรียบร้อยเสียก่อนเรามีบริการและขั้นตอนให้คุณเลือก 2 แบบ


การแจ้งการสมรสด้วยตัวคุณเอง (คู่สมรสสัญชาติไทย)

 • คุณส่งเอกสารตัวจริงของทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ พร้อมกับสำเนาพาสสปอร์ตฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของฝ่ายหญิง หนังสือมอบอำนาจ มาให้กับเรา
 • เราจัดการเรื่องการแปลเอกสาร
 • นำเอกสารที่แปลแล้ว ยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ และ
 • นำยื่นรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพฯ
 • จัดส่งเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับคุณถึงบ้าน (ที่อยู่ไทยหรือเยอรมัน แล้วแต่ความต้องการ)

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่ง)


เอกสารที่คุณได้รับคืน คุณสามารถนำไปยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อแจ้งการสมรส (บันทึกฐานะแห่งครอบครัว) และเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสได้อย่างไร้กังวล

 

หมายเหตุ

หากกรณีที่คุณไปดำเนินการแจ้งการสมรสที่สำนักงานเขต หรืออำเภอแต่เพียงผู้เดียวโดยที่คู่สมรสสัญชาติเยอรมันมิได้ไปด้วย ทางสำนักงานเขต หรืออำเภออาจจะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสสัญชาติเยอรมัน และ/หรือหนังสือให้ความยินยอมใช้นามสกุลร่วม ฉะนั้นขอแนะนำให้คุณติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาการดำเนินการ


การแจ้งการสมรสด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน

 • คุณนำเอกสารตัวจริงของทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติไปรับรองที่สำนักงานฝ่ายปกครองแห่งรัฐ หรือสำนักรัฐบาลท้องถิ่นที่ประเทศเยอรมนี
 • หลังจากนั้นคุณนำเอกสารดังกล่าวแปลเป็นภาษาไทย และ
 • นำเอกสารยื่นที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน
  เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว รับรองเอกสารและออกหนังสือมอบอำนาจให้กับคุณ
  หนังสือมอบอำนาจที่คุณจะต้องให้ทางสถานทูตฯ ออกให้มี 2 ฉบับด้วยกัน
  1. หนังสือมอบอำนาจให้กับเรา จุดประสงค์เพื่อยื่นเอกสารรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพฯ แทนคุณ
  2. หนังสือมอบอำนาจสำหรับบุคคลที่จะเป็นคนดำเนินเรื่องการแจ้งสมรสที่สำนักงานเขต หรืออำเภอแทนคุณ จุดประสงค์เพื่อการแจ้งสมรส ขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน ขอคัดแบบรับรองรายการราษฏร (ทร.14/1) แทนคุณ
 • หลังจากที่คุณดำเนินเรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลินเรียบร้อยแล้ว คุณต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด พร้อมกับสำเนาพาสสปอร์ตฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของฝ่ายหญิง มาให้กับเรา
 • เรานำเอกสารยื่นรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพฯ และ
 • จัดส่งเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ต่อให้กับผู้รับมอบอำนาจของคุณที่ประเทศไทย
 • ผู้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสารที่ได้รับไปดำเนินเรื่องการแจ้งสมรส ขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน ขอคัดแบบรับรองรายการราษฏร (ทร.14/1) ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่คุณยังมีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบันในประเทศไทย
 • เอกสารที่ผู้รับมอบอำนาจต้องจัดส่งให้คุณ คือ
  • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.5)
  • แบบรับรองรายการราษฏร (ทร.14/1)

เอกสารดังกล่าว ใช้สำหรับการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง/พาสสปอร์ตเล่มใหม่ที่ประเทศเยอรมนี

 

หมายเหตุ

ข้อดีของการดำเนินเรื่องลักษณะนี้ หากผู้รับมอบอำนาจของคุณมิได้พำนักอาศัยอยู่กรุงเทพฯ หรือหากต้องเดินทางมาและจำเป็นต้องค้างแรม ฉะนั้นวิธีนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้