zu Links de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


ลิงค์ที่เป็นประโยชน์ ที่น่าสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ที่น่าสนใจDeutsche Botschaft in Bangkok  ---  สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

Auswärtiges Amt Deutschland  ---  กระทรวงต่างประเทศ ประเทศเยอรมนี

Königlich Thailändisches Generalkonsulat Frankfurt am Main (Deutschland)  ---  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Königlich Thailändische Botschaft Berlin (Deutschland)  ---  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

Imigration Bureau Bangkok (Thailand)  ---  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Außenministerium Thailand  ---  กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย

Goethe-Institut Thailand  ---  สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย