zu FAQ de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


คำถามที่พบบ่อย ประเทศเยอรมนี ไทย FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่เราได้รวบรวมคำถามที่พบกันบ่อยๆ

เราจะคอยตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลของคำตอบเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเงื่อนไขและกฎระเบียนต่างๆสามารถและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ


คำถาม

คำตอบจดทะเบียนสมรส/แต่งงาน

FAQ Thai Heirat

การตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลานานเท่าไร

 

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6-8 สัปดาห์ค่ะ


หนังสือรับรองสถานภาพ หรือหนังสือรับรองโสดมีอายุการใช้งานนานเท่าไร

 

หนังสือรับรองโสดมีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารค่ะ


หนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) ที่จะใช้ยื่นต่อหน้านายทะเบียนสำหรับจดทะเบียนสมรส ต้องขอที่ไหน

หนังสือรับรองฉบับนี้ติดต่อขอได้ที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯเท่านั้นค่ะ

การจัดขอสามารถทำได้โดยมาติดต่อด้วยตัวเอง หรือขอล่วงหน้าทางอีเมล์ได้

ระยะเวลาดำเนินการให้ในการออกหนังสือรับรองฉบับนี้ประมาณ 5 วันทำการ

 


ทะเบียนหย่า (คร.6) หาย/หาไม่เจอ/ชำรุด ทำอย่างไร

ทะเบียนหย่า (คร.6) เอกสารฉบับนี้สามารถขอคัดใหม่ได้ที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ หรือที่สำนักทะเบียนเขต หรืออำเภอที่คุณเคยจดทะเบียนหย่า

ทางเรามีบริการและยินดีขอคัดเอกสารฉบับนี้แทนคุณ

 


ดิฉันสามารถให้บริษัทคุณจัดขอเอกสารที่สำนักทะเบียนกลางแทนให้ได้ไหม

ได้ค่ะ เพียงแค่คุณมอบอำนาจให้กับทางเรา

 


ใน Checklist ของสำนักงานทะเบียนราษฎรที่ประเทศเยอรมนีต้องการใบสำคัญการสมรสกับคู่สมรสเดิม แต่ตอนที่ทำการหย่าทางอำเภอได้ขอเรียกเอกสารฉบับนี้คืน ทำอย่างไรดี

 

เป็นเรื่องปกติค่ะ โดยทั่วไปทางสำนักเขตหรืออำเภอจะเรียกใบสำคัญการสมรสคืนตอนจดทะเบียนหย่า กรณีสามารถใช้ทะเบียนการสมรสแทนได้


หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ "Ehefähigkeitszeugnis" จำเป็นต้องผ่านการรับรองที่หน่วยงานที่เยอรมันอีกรอบไหม

 

ไม่จำเป็น สามารถยื่นสถานทูตฯได่เลย


หนังรับรอง "Konsularbescheinigung" ต้องแปลเป็นภาษาไทยอีกไหม

 

ไม่ต้องแปล ทางสถานทูตฯ ออกหนังสือฉบับนี้ให้สองภาษา (ไทยและเยอรมัน)

 


จำเป็นต้องแปลเอกสารของคู่สมรสฝ่ายชาวไทยด้วยจริงเหรอ ในเมื่อเรามีความต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย และต้องการใช้ชีวิตหลังจากจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

จำเป็นค่ะ เพราะคู่สมรสฝ่ายชายชาวเยอรมัน จะต้องขอหนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ จากสำนักทะเบียนราษฏร ณ เมืองที่พำนักอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ฉะนั้นมีความจำเป็นต้องแปลเอกสารฝ่ายคู่สมรสชาวไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การจดทะเบียนสมรส

 


จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งที่ประเทศเยอรมนีแล้วใช่ไหม

ไม่ใช่ค่ะ หลังจากจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแล้ว ฝ่ายคู่สมรสชาวเยอรมันมีความจำเป็นต้องนำการสมรสไปแจ้งที่สำนักทะเบียนราษฏร ณ เมืองที่พำนักอยู่ปัจจุบันด้วย การสมรสจึงจะถูกต้องตามกฏหมายทั้งไทยและเยอรมัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งการสมรส/เปลี่ยนนามสกุล

 


หลังจากที่ดำเนินการขอใบนัดจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนราษฏร ณ เมืองที่พำนักปัจจุบันที่ประเทศเยอรมนี ต้องส่งเอสการฉบับจริงมาที่ประเทศไทยด้วยไหม

จำเป็น ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงาน จะต้องแสดงใบนัดจดทะเบียนสมรสฉบับจริงให้กับสถานทูตฯ


การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก จำเป็นต้องใช้ล่ามไหม

จำเป็นต้องใช้ล่ามค่ะ นอกจากฝ่ายคู่สมรสชาวต่างชาติ มีบุตรร่วมกันกับคู่สมรสชาวไทย หรือ พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
บริการของเรา > ล่ามจดทะเบียนสมรส

 


ถ้าจะจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ หนังสือรับรองที่ออกจากสถานทูตฯ ต้องนำไปรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศอีกหรือไม่

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นมา ก่อนจะจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ หนังสือรับรอง จะต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น ถึงจะดำเนินการต่อได้

 บุตรติดตามมารดา/บิดา

FAQ Thai Kindernachzug

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมาแสดงตัวในวันที่มีคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา/บิดาที่สถานทูตเยอรมนีไหม

 

ผู้เยาว์ต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตในวันยื่นคำร้องด้วยค่ะ


หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร กรณีที่มารดาและบิดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนกันสามารถจัดขอได้ที่ไหน

 

สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบันที่ประเทศไทย


หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตรมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

 

หกเดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร


ผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรจำเป็นต้องมาจัดขอหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตรด้วยตนเองไหม

 

ไม่จำเป็น ผู้มีอำนาจปกครองบุตรสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนได้วีซ่า

FAQ Thai Visa

ในวันที่มีคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียน จำเป็นต้องนำหนังสือใบเชิญตัวจริงไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตด้วยไหม

 

จำเป็นค่ะ ในวันที่มีคิวยื่นคำร้องต้องนำหนังสือใบเชิญตัวจริงไปยื่นประกอบด้วย


ต้องใช้หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบิน ในการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนด้วยไหม

 

ไม่ต้องค่ะ สถานทูตไม่เรียกขอ


ใบประกาศนียบัตร A1 (ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน) สำหรับใช้ขอวีซ่าแต่งงานมีอายุการใช้งานนานเท่าไร

 

จากข้อมูลของสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ (ปี 2561) ใบประกาศนียบัตร A1 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี


ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สถานทูตเยอรมนีเท่าไร

ค่าธรรมเนียม (ข้อมูลล่าสุด เดือนมกราคม พ.ศ.2563)

วีซ่าเชงเกน 80 ยูโร

วีซ่าระยะยาว 75 ยูโร

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินสกุลบาทในวันที่ยื่นคำร้องค่ะ


บุตรมีพาสสปอร์ตเยอรมันแล้ว ตอนนี้เราต้องการย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีด้วยกัน มารดาจำเป็นต้องใช้ใบประกาศนียบัตร (A1-Zertifikat) ยื่นประกอบการขอวีซ่าเป็นหลักฐานด้วยไหม

 

ไม่จำเป็นต้องใช้


ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าระยะยาว ใช้เวลานานเท่าไร

 

ประมาณ 6-8 สัปดาห์


หากเด็กเคยขอวีซ่าและที่สถานทูตฯ เคยพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว ครั้งต่อไปเด็กจำเป็นต้องขึ้นมาแสดงตัวอีกไหม

 

หากภายใน 59 เดือนเคยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูตฯแล้ว เด็กไม่จำเป็นต้องมาอีก (ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตฯ)


หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานอีกแค่ 3 เดือนก่อนเดินทาง สามารถดำเนินเรื่องการขอวีซ่าที่สถานทูตฯได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ อายุการใช้งานหนังสือเดินทางต้องมีไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง

 การจดทะเบียนรับรองบุตร

faq รับรองบุตรที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพ

เอกสารสำหรับดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรที่สถานทูตเยอรมนี ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้คล้ายกับเอกสารจดทะเบียนสมรส เพิ่มเติม คือ

- สูติบัตรบุตร

- กรณีทำเรื่องรับรองบุตรในครรภ์ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย

หมายเหตุ

หนังสือรับรองสถานภาพโสดจากอำเภอต้องใช้ยื่นประกอบด้วย หากมารดาเกิดก่อนปีพ.ศ. 2528


การจดทะเบียนรับรองบุตรทำได้กี่วิธี

3 วิธี

1. ผ่านสถานทูตเยอรมัน (ตามกฏหมายเยอรมัน)

2. ผ่านศาลไทยประจำจังหวัด (ตามกฏหมายไทย)

3. รับรองบุตรขณะตั้งครรภ์


สามารถทำเรื่องรับรองบุตรก่อนที่บุตรจะคลอดได้ไหม

ได้ค่ะ คุณสามารถดำเนินเรื่องรับรองบุตรในครรภ์ได้ที่ประเทศเยอรมนี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รับรองบุตร


หลังจากที่ดำเนินเรื่องรับรองบุตรเรียบร้อยแล้ว แม่เด็กสามารถเดินทางไปประเทศเยอรมนีโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้ไหม

ไม่ได้ค่ะ แม่เด็กจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมัน กับทางสถานทูตเยอรมนีที่ประเทศไทย

 


แฟน (ฝ่ายหญิงสัญชาติไทย) เพิ่งอายุ 19 ปี สามารถดำเนินเรื่องรับรองบุตรที่สถานทูตฯ ได้ไหม

 

ไม่ได้ค่ะ ต้องรอให้ฝ่ายหญิงอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะดำเนินเรื่องรับรองบุตรได้