zu Eintelleistungen de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


บริการอื่น ชาวเยอรมันและชาวไทย

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการด้านล่างแล้ว เรายังมีบริการในด้านอื่นๆ

สอบถามบริการของเราเพิ่มเติมได้ค่ะ เรายินดีให้บริการ  • จัดขอเอกสารที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว แบบรับรองรายการราษฏร (ทร.14/1) คัดสำเนาทะเบียนสมรส (คร.2) คัดสำเนาทะเบียนหย่า (คร.6)
  • เตรียมเอกสารในการเทียบใบขับขี่เยอรมันเป็นใบขับขี่ไทย
  • ช่วยจัดขอหนังสือรับรองรายได้จากสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ เพื่อใช้สำหรับต่อวีซ่าประเภท NON-O ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย
  • ยื่นเอกสารรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพฯ
  • กรอกแบบฟอร์มคำร้องวีซ่าทุกประเภท สำหรับใช้ที่สถานทูตเยอรมนี
  • นัดคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
  • บริการรับวีซ่าที่อนุมัติแล้วจากที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
  • จัดทำประกันการเดินทางสำหรับวีซ่าทุกประเภทของสถานทูตเยอรมนี
  • ฯลฯ