zu Übersetzen/Dolmetschen de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


การแปลเอกสาร ล่ามไทยเยอรมัน บางรัก

ล่าม และการแปลเอกสารจดทะเบียนสมรสที่บางรัก กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ "Ehefähigkeitszeugnis" - ที่ฝ่ายชาวเยอรมันได้มาจากสำนักทะเบียนราษฏรของประเทศเยอรมนี ณ เมืองที่ชาวเยอรมันพำนักอยู่ปัจจุบัน
 2. หนังสือรับรอง "Konsularbescheinigung" - หนังสือฉบับนี้ออกจากสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ เท่านั้น


จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ

หากคุณตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก ณ กรุงเทพ คุณควรที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนไป

 • สำนักงานเขตบางรัก ณ กรุงเทพ สามารถรับจดทะเบียนสมรสให้กับคู่สมรสชาวไทยและชาวต่างชาติแค่วันละ 7 คู่เท่านั้น 
 • หากคู่สมรสชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ จำเป็นจะต้องใช้ล่ามเพื่อการสื่อสารในการจดทะเบียนสมรส เว้นแต่คู่สมรสมีบุตรร่วมกัน
 • การจะทะเบียนสมรสคู่สมรสจะต้องมีพยานไปด้วย 2 ท่าน หนึ่งในจำนวนนั้นจะต้องเป็นญาติแท้ๆของคู่สมรสชาวไทย

 เราสามารถช่วยจัดเตรียมการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก จนกระทั่งคุณได้รับการอนุมัติ วีซ่าติดตามคู่สมรสไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนี


แพคเกจ 1

สิ่งที่คุณจะได้รับจากบริการของเรา

 • ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้สำหรับจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • เป็นล่าม (ภาษาไทย-ภาษาเยอรมัน) ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต


แพคเกจ 2

 สิ่งที่คุณจะได้รับจากบริการของเรา

 • ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • นำหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) ที่ได้รับจากสถานทูตฯ ไปรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศ
 • กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้สำหรับจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • เป็นล่าม (ภาษาไทย-ภาษาเยอรมัน) ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • หลังจากที่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว จะนำเอกสารใบสำคัญการสมรสและทะเบียนสมรสแปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ แทนคุณ
 • จัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จกลับถึงบ้านคุณ (EMS ในประเทศ)


แพคเกจ 3

สิ่งที่คุณจะได้รับจากบริการของเรา

 • ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • นำหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) ที่ได้รับจากสถานทูตฯ ไปรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศ
 • กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้สำหรับจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • เป็นล่าม (ภาษาไทย-ภาษาเยอรมัน) ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต
 • หลังจากที่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว จะนำเอกสารใบสำคัญการสมรสและทะเบียนสมรสแปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ แทนคุณ
 • นัดคิว เตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีให้กับคุณ
 • ในวันที่มีคิวยื่นคำร้องขอวีซ่า เราจะไปกับคุณที่สถานทูตเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ
 • วีซ่าอนุมัติเมื่อไร เราจะไปรับวีซ่าจากสถานทูตฯ แทนคุณ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการที่สถานทูตเยอรมนี ประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากยื่นคำร้อง
 • การรับวีซ่าแทนคุณจะทำได้ ต่อเมื่อเรามีประกันการเดินทางและตั๋วเครื่องบินของคุณ (เอกสารสองอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจริง)


ล่ามไทย เยอรมัน แต่งงาน ที่ไทย บางรัก

ล่าม

นอกเหนือจากการบริการล่ามเพื่อการสื่อสารระหว่างการจดทะเบียนสมรสแล้ว เรามีบริการในด้าน อาทิ

 • การสื่อสารเป็นตัวกลางให้กับคุณและชาวเยอรมันในแง่การค้า ธุรกิจ หรือการส่วนตัว


การแปลเอกสาร

รับแปลงานหลายประเภท อาทิเช่น

 • งานแปลทั่วไป
 • งานแปล โดยล่ามที่ผ่านการรับรองและเป็นที่ยอมรับจากสถานทูตฯ และศาลที่ประเทศเยอรมนี
 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมายรัก จดหมายส่วนตัว อีเมล์ ประวัติส่วนตัว
 • จดหมายติดต่อธุรกิจ
 • คู่มือ โบชัวร์
 • ฯลฯ