zur Startseite de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


Thai German Service Home

ประสบการณ์ของเราคือประโยชน์ของคุณ

เราขอนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่คุณในราคาที่เป็นธรรม...ข่าวสารและข้อมูลสำคัญ

ประกาศจากสำนักปลัดกรุงเทพฯ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต งดให้บริการ ด้านการจดทะเบียนสม และการจดทะเบียนหย่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


+++เพื่อยับยั้งการนำเข้า เชื้อไวรัสโควิด19 และ เชื้อโควิดสายกลายพันธุ์เข้าสู่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เวลา 0:00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยเครื่องบิน ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางของท่านมีผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีได้

แหล่งข้อมูลจาก Information by the Federal Ministry of Healthการบริการของเรา

ดูแลให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือ และแนะนำขั้นตอนในด้านต่างๆ ตลอดกระบวนการดำเนินการแบบครบวงจร อาทิ

 

วีซ่าเชงเก้น คนไทยไปเยอรมัน
แต่งงานกับชาวเยอรมันที่ไทย หรือที่เยอรมัน วีซ่าแต่งงาน
การแปลเอกสาร ล่ามไทยเยอรมัน บางรัก
บุตรสัญชาติไทยติดตามมารดาหรือบิดาไปเยอรมัน

จดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดกับชาวเยอรมัน ที่ประเทศไทย
แจ้งการสมรสกับชาวเยอรมันที่ประเทศไทย การเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน
บริการอื่น ชาวเยอรมันและชาวไทย


คุณมีปัญหา ?

ปัญหาและทางแก้ไข

คุณไม่รู้ว่า จะเริ่มอย่างไร ...

คุณไม่รู้ว่า ต้องใช้เอกสารอะไร ...

คุณไม่รู้ว่า คุณสมบัติของเอกสารที่ใช่เป็นแบบไหน ...

คุณไม่รู้ว่า เอกสารที่มีจำเป็นต้องแปลทั้งหมดไหม ต้องตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลงหรือเปล่า หรือต้องนำไปรับรองสำเนาถูกต้องกันแน่ ...

        คุณไม่รู้ว่า เอกสารฉบับไหนที่ต้องจัดขอ และยื่นที่หน่วยงานไหน ...

        คุณไม่รู้ว่า ลำดับขั้นตอนการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไร ...

.. เรามีคำตอบให้กับคุณค่ะ ...

ทางแก้สำหรับปัญหาที่มี
ดูแลด้วยประสบการณ์

เรายินดีให้คำแนะนำ และบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะมีคำถาม ข้อสงสัยในเรื่องการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย หรือประเทศเยอรมนี เรื่องการแจ้งสมรสที่ประเทศไทย เรื่องการขอวีซ่าประเภทต่างๆ เรื่องการแปลเอกสารหรือล่าม และบริการในด้านอื่นๆอีกมากมาย

ให้เราในฐานะผู้มีประสบการณ์ที่กรุงเทพฯเป็นตัวแทนคุณ ดูแลและอำนวยความสะดวกกับคุณ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาให้กับคุณ


การบริการของเรา

ดูแลให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือ และแนะนำขั้นตอนในด้านต่างๆ ตลอดกระบวนการดำเนินการแบบครบวงจร อาทิ

 • การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
 • การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี
 • วีซ่าบุตรติดตามมารดา/บิดาไปพำนักอาศัยอยูที่ประเทศเยอรมนี
 • การจดทะเบียนรับรองบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • การแจ้งการสมรสที่ประเทศไทย
 • ล่าม เช่น สำหรับการสื่อสารระหว่างการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน) เช่น วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าระยะยาว (พำนักอาศัยอยู่เกินมากกว่า 90 วัน) เช่น วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน
 • การแปลเอกสารทั่วไป
 • การแปลเอกสาร โดยล่ามที่ผ่านการรับรองและเป็นที่ยอมรับจากสถานทูตเยอรมนี และศาลที่ประเทศเยอรมนี
 • และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ความสามารถ และสมรรถภาพของเรา

ความสามารถ และสมรรถภาพงานบริการของเรา เกิดจากประสบการณ์ที่เราได้สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ประสบการณ์ที่มาจากการปฎิบัติจริง ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาจากความต้องการ เงื่อนไข ปัญหา และ/หรือข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานการณ์ ลูกค้าแต่ละท่าน แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

เราในฐานะผู้ให้บริการเราจะมีหน้าที่คอยอัพเดตข้อมูล เงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะได้นำมาแนะนำและปรับให้เข้ากับบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ  อย่างไรก็ตามคำแนะนำและบริการของเรานั้นไม่ใช่คำแนะนำและบริการทางด้านกฎหมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการดังกล่าว สามารถและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลันและ/หรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การให้คำปรึกษา

เราให้คำปรึกษาครอบคลุมและทั่วถึง

หลังจากที่เราได้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา และ/หรือเงื่อนไขของคุณเบื้องต้นแล้ว เราจะแนะแนวทางการดำเนินการให้กับคุณ และพร้อมที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจ

การให้การดูแล

เราพร้อมดูแลแนะนำคุณและคู่สมรสของคุณตลอดกระบวนการดำเนินการ ด้วยข้อมูลที่อัพเดตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข/ข้อกำหนดระหว่างการดำเนินการ ข้อมูลเหล่านี้คุณจะไดัรับการแจ้ง โดยการติดต่อพบปะ ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ ด้วยทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาเยอรมัน เราสามารถดูแล และช่วยเป็นตัวกลางการสื่อสาร ระหว่างคุณและคู่สมรสตลอดระยะขั้นตอนการดำเนินการ

การบริการนอกสถานที่

เนื่องจากเราอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ อาทิเช่น สถานทูตเยอรมนี สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงต่างประเทศ เราจึงสามารถไปจัดขอเอกสาร ยื่นหรือรับเอกสารในนามของคุณหรือในนามคู่สมรสของคุณ หากเพียงแค่คุณมอบอำนาจให้กับเรา และยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีบริการไปกับคุณที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ในวันที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนในสถานทูตฯ แม้แต่น้อย